Учредителна декларация за създаването на ПП "Република БГ"

Ние, български граждани, отстояващи конституционните си права и европейските си ценности,

основавайки се на нашите знания, професионален, социален и икономически опит,

осъзнавайки конституционните си задължения и

отчитайки нашата възможност да поемем пълната отговорност за делата си,

след последователен и несамоцелен анализ на случващото се в българското общество през последните двадесет години,

мотивирано и категорично приемайки, че към настоящия момент политическата класа в републиката е изгубила доверието на гражданите,

и вземайки предвид фактите, че гражданското общество в България има необходимост от нови отговорни политически сдружения, които да са в състояние да изпълняват конституционно отредената им роля на изразители на интересите на гражданите,

и осъзнавайки, че следва да се положат множество усилия, базирани на законност, знание, морал и честно отношение към избирателите,

и обединявайки се около идеята да се учреди нова, демократична партия, която да носи политическа отговорност за делата си,

в съответствие със закона приехме настоящата.


УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ

за създаване на Политическа Партия "Република БГ",

която ще бъде основана, ще функционира и ще отстоява в обществения живот на Република България позицията, че гражданинът на България е в центъра на всяка политическа дейност.

Основните ПРИНЦИПИ, върху които ще се изгради платформата на Политическа Партия Република БГ и ще бъдат определящи в нейната политика, са:
Законност

Ще се работи за развитие на правовия ред така, че законите справедливо да уреждат съществуващите обществени отношения, съобразно потребностите на обществото, а правоприлагащите органи да прилагат правото точно и еднакво спрямо всички, като се акцентира на духа на закона. Правоприлагането следва да бъде подчинено на компетентността, съпричастността и отговорността.
Демократичност

Политиката на партията ще е резултат от политическия диалог на нейните членове и симпатизанти, и изискванията на обществото. Партията ще настоява политическите решения да са съобразени с резултатите от проучването на общественото мнение.
Държавнически подход

Ще се провежда политика само в полза на обществото и държавата като основна институция на гражданското общество, като се търси одобрението на всички негови членове, а по възможност и на политическите опоненти. Партийната политика ще отстоява идеята за динамично, адекватно работещи институции на държавата и гражданското общество.
Републиканизъм

Репулика БГ се определя като съвременна републиканска партия, която отстоява следните политически позиции за развитието на държавата:

• Общо благо, просперитет и стабилност
• Равенство на всички хора пред закона
• Социална стабилност и формиране на широка средна класа.
• Активна роля на гражданите в политическите процеси
• Публичност и постоянен обществен дебат

Политическа отговорност

Поемането на отговорност е един от признаците, с който се отличава държавникът от политика-популист.

Ние, учредителите, обявяваме следните ЦЕЛИ на Политическа Партия Република БГ, които ще следваме при осъществяване на партийната политика:

Участие в политическия живот на страната, по такъв начин, че и като управляваща, и като парламентарна или извънпарламентарна опозиция Политическа Партия Република БГ да съдейства за утвърждаването на републиката като демократична, правова и социално отговорна държава.

Съставяне и изпълнение на ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА, насочена към приоритетно решаване на въпросите и проблемите на обществото и държавата и най-вече свързана с:

Реформа в политическото управление, целяща премахване на съществуващите олигархични структури, отношения и корупционни практики. Нашата цел е държавните институции да създават условия и възможности за обществото да се адаптира ефективно и динамично към предизвикателствата на 21 век.

Гарантиране на политическите и гражданските права на българското обществото.

Провеждане на политика за развитие на икономиката чрез гарантиране на правото на собственост, свободни пазарни отношения, осигуряване на условия за изява на предприемчивите и съзидателните, предотвратяване на условията за възникване на монополи в каквато и да е форма и държавнически подход в гарантирането на социалните права на българските граждани.

Активно участие на държавата в приемането на решения от органите на Европейския съюз и присъединяването ни към Шенгенското споразумение.

Държавно управление, насочено към:

• ревизия на законодателството - редуциране на подзаконовите нормативни актове и определяне на по-тесен кръг публични субекти, които да имат нормотворчески функции;
• ревизия на структурата на администрацията и функционалната компетентност;
• оптимизиране на сроковете за получаване на административни услуги;
• ясни правила за разпределяне на бюджетния излишък;
• балансирано развитие на регионите;
• комплекс от мерки за решаване на демографския проблем.

Икономическо развитие, насочено към:

• създаване на стимулиращи инвестиционни условия в промишлеността, селското стопанство, туризма, информационните технологии и други области на материалния сектор, както и в сектора на услуги с цел максимален брой работни места;
• разработване на нови условия за конкурентоспособност на българските стоки и услуги и намаляване на предпоставките за поява на монополи;
• провеждане на национално отговорна и перспективно насочена политика в областта на енергетиката, инфраструктурата и стимулиране на инвестициите;
• подпомагане на износа на българските стоки и услуги;
• ревизия на трудовото законодателство и неговото осъвременяване;
• ревизия на санкционната система в нормативните актове, уреждащи фискалните отношения.

Реформа на правосъдието, насочена към:

• утвърждаване и развитие на правовия ред и установяване на нови и работещи гаранции за независимо и обективно правосъдие;
• мерки, които гарантират, че правосъдието ще се извършва навременно, точно и еднакво спрямо всички;
• нова наказателно-правна политика с акцент върху бързото и справедливо наказателно преследване, но при по-олекотена санкционна система;
• ограничаване на предпоставките за корупция в съдебната система.

Вътрешна политика, насочена към:

• осуетяване на нерегламентираното вмешателството на политическите лица в работата на органите по сигурността в услуга на частния и тясно партиен интерес.
• приемане на комплексни мерки за ограничаване на криминогенните фактори, и най-вече тези, които способстват развитието на тежката и организираната престъпност.
• усъвършенстване на дейността на органите по сигурността и прилагане на ефективни способи за противодействие на престъпността.

Политика по общественото здраве, насочено към:

• пълна и срочна ревизия на уредбата на здравеопазването, което следва да е общодостъпно и оптимално осигурено финансово, като се премахнат излишните структури и процедури.

Образователното развитие, насочено към:

• връщане престижа на българските общински и държавни основни и средни училища като образователни и възпитателни центрове;
• ревизия на качеството на висшето образование с цел да отговори на нуждите на икономиката и обществения живот в 21 век;
• разработване на взаимодействие между бизнеса и висшите учебни заведения с цел професионалната реализация на бъдещите висшисти;
• намаляване и спиране на тенденцията „изтичане на мозъци“.

Културно и духовно развитие, насочено към:

• цялостна ревизия на държавната политика в сферата на културата и изкуствата;
• въвеждане на нови ясни и категорични правила за финансиране на културните институции.

Медийно развитие, насочено към:

• реформа на уредбата относно електронните и печатни медии, осигуряващи медийна независимост и елиминиране на условията за вмешателство в тяхната дейност;
• реформа на закона за авторското право;
• приемане на закон, регламентиращ отговорността на медиите относно съдържанието и изявленията, публикувани в тях и поемане на редакционна отговорност.

Инфраструктурно развитие и развитие на околна среда, насочено към:

• иинфраструктурни проекти за изграждане и рехабилитация на автомагистрали и пътища при наличие на целесъобразност и финансова осигуреност,
• регулиране и надзор на опасните производства и настояване за предварителен и текущ контрол за екологическо равновесие.

Настоящата учредителна декларация съдържа принципите и целите на Партия Република БГ и е приета с единодушие на 14 април 2013 година от Инициативния комитет.

Регистрация
?