Публичен регистър

Съгласно чл.29 ал.2 от Закона за политическите партии, ПП „Република БГ“ създава и води Публичен регистър, в който се вписват лицата, видът, размерът, стойността и целта на получените от партията дарения. Публичният регистър съдържа и декларации за произход на средствата при дарения над 5000 лева, както и годишните финансови отчети и отчети за предизборни кампании на партията.

 

1. Наименование на политическата партия

 "Република БГ"

2. Седалище и адрес на управление

гр.София ул.Симеонов век 23

3. Устав на политическата партия

4. Име на председателя и представляващ политическата партия

Георги Василев

5. Имена на членовете на Националната и Етичната комисия

6.  Лицата, направили дарение или завещание. Вид, размер, стойност и цел на направеното дарение или завещание

7. Декларация от лицата направили дарение или завещание за произхода на средствата, в случаите когато дарението е в размер над 1000 лв.

Ангел Иванов Гецов 

Атанас Огнянов Василев

Боян Марков Петров

Валерий Стоянов Сербезов

Весела Михайлова Стоянова

Владимир Рашков Георгиев

Ганчо Александров Кръстев

Георги Георгиев Ножаров

Георги Иванов Киряков

Здравка Димова Георгиева

Здравко Василев Попов

Иво Георгиев Петров

Йордан Георгиев Рачев

Калчо Танев Танев

Камен Красимиров Попов

Петър Захариев Миленков

Петър Иванов Тумбев

Ралица Николова Данчева

Свилен Валериев Димитров

Симеон Иванов Мончев

Снежана Кирилова Игнатова

Цветан Аргиров Цветански

8. Наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, които работят с партията

Агенция за осъществяване на връзки с обществеността: "Ивентс БГ ЕООД"

9. Притежавани недвижими имоти

няма

10. Разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 1000 лв.

няма

11. Вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, и безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица, техните имена, срокът за ползване, видът и описанието на предоставените за ползване вещи, видът на услугите и декларация за собствеността на вещите

няма

12. Отчет за приходи и разходи  и отчет за паричния поток 2014

 12.1 Годишeн финансов отчет 2014

 

Регистрация
?