Устав

ПРЕАМБЮЛ

Политическа партия „Република БГ“ е обединение на граждани, отстояващи конституционните си права и общочовешки ценности.

Партията е създадена в отговор на необходимостта на гражданското общество в България от нови отговорни политически сдружения.

Политическа партия „Република БГ“ поставя интересите на българския гражданин в центъра на своята дейност.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ И НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.1. „Република БГ“ е политическа партия, учредена и регистрирана в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии.

Чл.2. Наименованието на политическата партия е „Република БГ“.

 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл.3. Седалището на Политическа партия „Република БГ“ е гр.София, а адресът на управление е гр. София , ул. „Симеонов век“ № 23, ет.2, офис 7.

СИМВОЛИ

Чл.4. Символ на Политическа партия „Република БГ“ е логото на партията, представляващо стилизирано изписване на буквата „Р“ в оранжев цвят.

ПРИНЦИПИ

Чл.5.  Основните принципи, върху които се гради платформата на политическа партия „Република БГ“ и се провежда нейната политика, са следните:

 1. Справедливост;
 2. Съпричастност;
 3. Компетентност;
 4. Отговорност;
 5. Демократичност;
 6. Държавнически подход;
 7. Върховенство на закона.

ЦЕЛИ И НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл.6. (1) Основните цели на Политическа партия „Република БГ“ са:

 1. Разработване и провеждане на партийна програма за развитие на държавните институции с  цел благоденствие и сигурност на българските граждани.
 2. Подбиране и издигане на кандидати за участие в държавното управление на страната за постигане целите на партийната програма.

(2) Начините, по които партията ще осъществява своите цели, са:

Участие в политическия живот на страната по такъв начин, че и като управляваща, и като парламентарна или извънпарламентарна опозиция, партията да съдейства за утвърждаване на Република България като демократична, правова и социално отговорна държава с работещи институции, които да се ръководят от справедливостта и съпричастността.

 

II.ЧЛЕНСТВО В ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „РЕПУБЛИКА БГ“

УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.7. (1) Членуването в партията е доброволно.

(2) Член на Политическа партия „Република БГ“  може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, живеещ в или извън България, който:

1. Притежава избирателни права;

2. Приема нейния Устав и програмни документи;

3. Не е член на друга политическа партия;

4. Не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

5. Не изповядва и не е изразявал екстремистки възгледи и ценности, или такива противоречащи на общочовешките ценности.

6. Е готов да работи за осъществяване на партийните цели и задачи.

 

ПРИЕМАНЕ НА ЧЛЕН

Чл.8. (1) Приемането за член на Политическа партия „Република БГ“ се извършва въз основа на изявление на кандидата, с което приема Устава и програмните документи на партията, отправено до Националната комисия, и заявава съответствие с изискванията по чл. 7 от този Устав.

(2) Членството в Политическа партия „Република БГ“ възниква от вписването на лицето в регистъра на членовете на партията, което се извършва възоснова на решение на Националната комисия.

(3) Учредителите на партията стават нейни членове с факта на участието си в учредяването.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ


Чл. 9.  Всеки член на партията има право:

1. Да изразява мнението си, да прави предложения, да участва при вземането на решения и в провеждането на партийната политика по предвидения в Устава ред;

2.  Да избира и да бъде избиран в органите на партията в съответствие с разпоредбите на този Устав;

3.  Да участва във вътрешнопратийни референдуми, както и в предварителни избори за определяне на кандидати на Политическа партия „Република БГ“  за изборни длъжности;

4.  Да иска и да получава информация от партийните органи;

5.  Да участва лично, когато се обсъжда партийното му положение и дейност;

6. Да получава защита от партията, когато е дискриминиран за политически убеждения и действия, които не противоречат на законите на страната, на целите и принципите на партията.

Чл. 10. Всеки член е длъжен:

1.  Да спазва Устава и да отстоява ценностите на партията;

2.  Да съдейства за изпълнение на партийната програма и на партийните решения;

3.  Да съдейства за органи­зационно-политическото единство на партията;

4. Да допринася за доброто име и успешната политика на политическа партия „Република БГ“   и да работи за осъществяване на нейните цели;

5.  Да плаща членски внос, ако това е предвидено по реда на чл.25, ал.2 от този Устав;

6. Да участва активно и поддържа партията и нейните кандидати в изби­рателни кампании и в други политически прояви;

7.  Да не се кандидатира от името на други политически партии и организации или като независим кандидат срещу кандидатите на партията;

8.  Да изпълнява решенията на органите на партията.


Чл. 11. (1) Партийното положение на член на партията, който е нарушил Устава, законите и нормите на обществения морал, се обсъжда и решава от Етичната комисия.

(2) Членството в Политическа партия  „Република БГ“  се прекратява:

1. Доброволно - от момента на подаване на заявлението за прекратяване на членството пред Националната комисия  и се вписва в партийния регистър на партията;
2.  С изключване - по решение на Етичната комисия при поведение, което грубо нарушава принципите на партията, противоречи на Устава, програмните документи или решенията на неговите органи, както и при осъждане за умишлено престъпление от общ характер.

3.  В други предвидени от закона случаи.

(3) Предложение за изключване може да бъде направено от всеки член на Националната комисия, от Председателя на партията, както и от всеки от членовете на Етичната комисия.

(4) Решението за изключване не подлежи на обжалване.

III. ОРГАНИНА ПАРТИЯТА.

РЕД ЗА СВИКВАНЕ, ИЗБИРАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РЪКОВОДНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ И ТЕХНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ

ПРАВИЛАОТНОСНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ПАРТИЯТА

Чл.12. (1) В органите на Политическа партия „Република БГ“ могат да участват само членове на партията.

(2) Всички, неизрично уредени в настоящия Устав процедури за работата на Етичната комисия и Националната комисия, се уреждат с Правилници за работата и дейността на всяка от комисиите, приети от самите комисии.

(3) Всеки член на орган на Политическа партия „Република БГ“  има право на един глас.

Чл.13.  (1)  Органи на Политическа партия „Република БГ“ са:

 1. Конгресът  на Политическа партия „Република БГ“;
 2. Националната комисия;
 3. Етичната комисия;
 4. Председателят на партията.

(2) Председателят на партията избира национални комисари от състава на Националната комисия.

КОНГРЕС

Чл.14. (1)  Конгресът е върховен орган на Политическа партия „Република БГ“.

(2) Делегатите на конгреса се определят по региони и съобразно членствената маса, като броят им е не по-малко от 100 делегата. Редът за избор на делегати и нормата на представителство се определят с решение на Националната комисия.

(3) Делегати на Конгреса по право са председателят, членовете на Националната комисия, членовете на Етичната комисия и регионалните представители.

(4) Конгресът се свиква поне веднъж на всеки пет години.

 

Чл.15. (1) Конгресът се свиква с решение на Националната комисия.  

(2) Свикването се извършва чрез покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Конгреса.

(3) Поканата се публикува  на интернет страницата на партията  не по-късно от един месец преди насрочения ден и се обявява по друг начин, определен от Националната комисия.

 

Чл.16  Конгресът на партията има следните правомощия:


1. Приема и изменя Устава на Политическа партия „Република БГ“ ;
2. Избира и освобождава Председателя на Политическа партия „Република БГ“;
3. Избира членовете на Националната комисия и на Етичната комисия;
4. Приема отчетите на Националната комисия и на Етичната комисия;

5. Приема решение за сливане, вливане или приемане на вливаща се друга политическа партия, за отделяне или разделяне на две или повече партии, както и за прекратяване на Политическа партия „Република БГ“.

 

Чл. 17. По въпроси, които не са включени в дневния ред на Конгреса, не могат да се приемат решения.

 

Чл. 18. Конгресът може да заседава и приема решения, ако на него присъстват повече от половината от всички делегати.


Чл.19. (1) Всеки делегат на Конгреса има право на един глас.
(2) Конгресът приема решенията си с мнозинство 3/4 от присъстващите.

 

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ

Чл.20.  Националната комисия на Политическа партия „Република БГ“ се състои от председателя и от 15 до 60 членове, избирани от Конгреса.

Чл.21. Националната комисия се ръководи от Председателя на партията, който председателства заседанията на комисията или определен от него заместник.

Чл.22. Нямат право да бъдат членове на Националната комисия членовете на Етичната комисия.

Чл.23. Всеки член на Националната комисия има право на един глас.

Чл.24. Националната комисия провежда оперативната политическата дейност на партията в периода между заседанията на конгреса и има следните правомощия:

 1. Ор­га­ни­зи­ра из­пъл­не­ни­е­то на ре­ше­нията на Конгреса;
 2. Оперативно разработва и провежда партийната политика;
 3. Осъществява взаимоотношенията с други партии, организации, движения и сдружения;
 4. Осъ­щес­т­вя­ва ръ­ко­вод­с­т­вото и ко­ор­ди­на­цията на дей­ност­та на регионалните представители;
 5. Организира вътрешнопартийни избори и референдуми;
 6. Съдейства на регионалните представители на партията и периодично оценява дейността им;
 7.  Грижи се за повишаване на политическата и организационната подготовка на партийния актив;
 8. Ръ­ко­во­ди меж­ду­на­род­на­та дей­ност на пар­ти­я­та;
 9. Осъществява коалиционно взаимодействие и сътрудничество на партията с политически партии и структури на гражданското общество на централно и мес­т­но ни­во, в съответствие с решенията на Националния комитет;
 10.  Организира предизборен щаб на партията за нейното участие в избори;
 11.  Из­ра­бот­ва пре­диз­бор­ните документи на пар­ти­я­та;
 12.  Приема правилници за своята дейност;
 13.  Оп­ре­де­ля стра­те­гия и так­ти­ка на пар­ла­мен­тар­на­та дей­ност;
 14.  Избира регионални представители на партията;
 15.  Отправя предложения за създаване на други териториални звена на партията, по ред и начин, предвидени в Правилата за дейност на Националната комисия и в съответствие с Устава на партията;
 16.  Из­г­раж­да при необходимост съ­ве­ти, ко­ми­сии, ек­с­пер­т­ни и ра­бот­ни гру­пи, както и други помощни органи и звена, из­с­луш­ва еже­год­но от­че­ти­те за дей­ност­та им и взе­ма ре­ше­ния по тях;
 17. Оп­ре­де­ля кри­те­ри­и­те и процедурите за из­ди­га­не на кан­ди­да­ти­те за общински съветници и кметове; за на­род­ни пред­с­та­ви­те­ли и представители в Европейския парламент; за президент и вицепрезидент;
 18. Ут­вър­ж­да­ва кан­ди­да­ти­те на партията за кметове на общини и общински съветници, за на­род­ни пред­с­та­ви­те­ли и представители в ЕП и за президент и вицепрезидент;
 19. При­е­ма пра­вил­ни­ци за дейността и функционирането на партията, като в срок до 01 декември всяка година приема и нейния бюджет за следващата календарна година;
 20. Определя размера на членския внос.

 

Чл.25.   При осъществяване на правомощията си Националната комисия се ръководи от своите решения и решенията на Конгреса и разпоредбите на Устава и подлежи на контрол от страна на Етичната комисия и Конгреса.

 

Чл.26. (1) Заседанията на Националната комисия са редовни, ако на тях присъстват повече от половината й членове.

(2)  Националната комисия се свиква за заседание от председателя си или от определен от него заместник.

Чл.27. Решенията на Националната комисия се взимат с обикновено мнозинство от членовете й, освен ако в настоящия Устав не е предвидено изрично нещо различно. В случай, че при вземане на решение се получи равен брой гласове „за“ и „против“ решаващ глас има председателят на партията.

Чл.28. Член на Националната комисия може да я напусне по свое желание. Мандатът се прекратява с факта на подаване на писмено заявление за напускане. В тези случаи на негово място се назначава нов комисар по реда на този Устав.

Чл.29.   В  заседанията на Националната комисия могат да участват със съвещателен глас членовете на Етичната комисия, когато това се налага с оглед упражняване правомощията на Етичната комисия да гарантира и следи за спазването на Устава.

Чл.30.  В случай на предсрочно прекратяване на правомощията на комисар от Националната комисия, на негово място се избира нов комисар с решение на председателя.

Чл.31. При осъществяване на правомощията си всеки национален комисар може да работи със сътрудници и да привлича експерти. Сътрудниците и експертите имат право да присъстват на заседанията на Националната комисия, само ако е необходимо да предоставят доклади за работата, за която са привлечени и това е предвидено в дневния ред на заседанието на комисията.

 

ЕТИЧНА КОМИСИЯ

Чл.32. (1)  Етичната комисия е контролен орган и се състои до 5-ма членове. Членовете на първата Етична комисия се избират на Учредителното събрание на партията за срок от 5 години, а следващите членове се избират от Конгреса на редовни заседания.

(2) Всеки член на партията може да бъде член и на Етичната комисия, с изключение на членовете на Националната комисия или регионалните представители.

(3) Първият председател на партията е член по право на Етичната комисия.

(4) Измежду членовете на Етичната комисия се избира секретар на комисията, който има функциите на представител на комисията пред останалите органи и звена на партията.

 

Чл.33. Етичната комисия  има следните правомощия:

 1. Гарантира и следи за спазването на Устава, правилниците, изпълнението на решенията на Националната комисия и Конгреса и спазването на принципите и целите на партията;
 2. Изключва членове при определените от Устава условия, разглежда и се произнася по жалби на членове на партията;
 3. Извършва ревизия на финансово-счетоводната дейност на партията веднъж годишно или по искане на председателя на партията;
 4. Проверява отчетността и деловодната работа на регионалните представители;
 5. Разглежда и се произнася по вътрешнопартийни спорове, жалби и нарушения.

Чл.34. (1)   Заседанията на Етичната комисия са редовни, ако на тях присъстват повече от половината й членове.

(2)  Всеки член на Етичната комисия има право на един глас.  

(3) Етичната комисия приема решенията си с мнозинство на повече от половината от своите членове.

(4) Член на Етичната комисия може да я напусне по свое желание. Мандатът се прекратява с факта на подаване на писмено заявление, а на негово място се избира нов член на комисията по реда на чл.29 от Устава.

(5) Член на Етичната комисия, чието партийно поведение се разглежда от Етичната комисия, не участва в гласуването.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯТА

Чл.35. Председателят на партията  се избира и освобождава от Конгреса. Председателят представлява партията като юридическо лице.

Чл.36. (1)   Председателят на партията има следните правомощия:

 1. Представлява партията;
 2. Осъ­щес­т­вя­ва по­ли­ти­чес­ки­те вза­и­мо­от­но­ше­ния на пар­ти­я­та с дър­жав­ни­те ор­га­ни и струк­ту­ри­те на граж­дан­с­ко­то об­щес­т­во или въз­ла­га та­ки­ва фун­к­ции на чле­но­вете на Националната комисия, съобразно техния ресор;

            3. Взема решения по финансови и имуществени и стопански въпроси, които не са от изключителната компетентност на Конгреса или Националната комисия;

            4. Има ръководни, организационни и координационни функции;

            5. Председателства Националната комисия;

            6. Може да свиква Националната комисия и да сезира Етичната комисия или да отправя предложения за свикването им;

            7. Предлага въпроси, които да бъдат включени в дневния ред на заседанията на Националната комисия и Етичната комисия;

            8. Може да определя свой заместник и неговите правомощия;

            9. Решава други текущи въпроси.

IV. ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТИЙНИ СТРУКТУРИ И ТЕХНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

РЕГИОНАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл.37. Членовете на партията по региони могат да издигат кандидатури за регионални представители. В случай, че за даден регион не е издигната кандидатура, Националната комисия назначава регионален представител, като право да правят предложение имат всички комисари. Регионалните представители се избират от Националната комисия чрез гласуване, като решенията се вземат с обикновено мнозинство.

 

Чл.38. Правилата за работа и правомощията на регионалните представители се определят с решение на Националната комисия.

Чл.39. (1)  Регионалните представители са пряко подчинени на Националната комисия, която осъществява контрол и координация върху дейността им.

(2)  Дейността на регионалните представители се подпомага от сътрудници и членовете на партията от съответния регион, които се избират по реда за избор на регионалните представители.

Чл.40. (1)   Регионалните представители:

 1. Изпълняват решенията на Националната комисия на регионално ниво съобразно възложените им правомощия;
 2. Съгласуват действията си с Националната комисия и докладват на Националната комисия; 
 3. Правят предложения пред Националната комисия по проблеми на регионално ниво;
 4. Предлагат кандидатите за общински съветници и кметове за съответния регион;
 5. Имат право да предлагат до 2/3 от състава на листите за народни представители от съответния многомандатен район.

(2)  Регионалните представители нямат правомощия да предприемат действия във връзка с дейността си по своя инициатива без съгласуване с Националната комисия.

 

ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ И СТРУКТУРИ

Чл.41. (1) Националната комисия може да предвиди създаване на териториални звена и помощни структури на партията, по ред и начин, определени от  Националната комисия.

(2) Националната комисия може да отправя предложения до Конгреса за създаване на други териториални органи на партията, като вида на тези органи и техните правомощия се приемат с решение на Конгреса като върховен орган на партията и се уреждат чрез допълване на настоящия Устав.

 

ПОМОЩНИ СТРУКТУРИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО

Чл.42. (1)  В своята дейност Политическа партия „Република БГ“ може да създава звена с помощни функции, експертни съвети, комисии и други помощни органи. По реда на чл.24 от Устава могат да се създават клубове на регионален принцип и други териториални звена на партията.

(2) Ра­бо­та­та на из­бор­ни­те пар­тий­ни ор­га­ни могат да се под­по­ма­гат от сът­руд­ни­ци и екс­пер­ти. Чис­ле­ни­я със­тав, ор­га­ни­за­ци­я­та и за­да­чи­те им се оп­ре­де­лят от съ­от­вет­ния избо­рен ор­ган.

(3) В своята дейност Политическа партия „Република БГ“ може да си сътрудничи с външни за партията лица, с младежки, професионални и други неправителствени организации, лица от академичните среди и отделни експерти.

V. ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС

Чл. 43. Всеки член на партията е длъжен да заплаща членски внос.

Чл.44. До 30 ноември на всяка календарна година Националната комисия определя размера на членския внос за следващата календарна година.

Чл.45. Размерът на членския внос следва да съобразен с размера на разходите на партията.

Чл.46. Националната комисия приема решение относно начина на събиране на членския внос, и определя отговорниците за това.

VI. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА.РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ПАРТИЙНО ИМУЩЕСТВО.


Чл.47. (1) Дейността на партията се финансира от собствени приходи и от държавни субсидии.
(2) Собствените приходи могат да бъдат от:

 1. членски внос;

2.  приходи от издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална  

     собственост;
3.  наеми и ползване на имоти;

4.  дарения и завещания, направени от физически лица;

5.  лихва от собствени средства.

Чл. 48.  Разходването на средства и разпореждането с партийно имущество се осъществяват от Председателя на партията съобразно приетия на основание чл.24, ал.1, т.19 от Националната комисия бюджет.

Чл. 49. Финансовият контрол на приходите и разходите на Политическа партия „Република БГ“  се осъществява по предвидения в закона и този Устав ред.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ


Чл.50. Политическа партия „Република БГ“ се прекратява при:
1. Решение за сливане или вливане в друга партия;
2. Решение за разделяне на две или повече партии;
3. Решение за саморазпускане;

 

4. Влязло в сила решение на Конституционния съд, с което политическата партия е обявена за противоконституционна;
5. С решение на Софийския градски съд в случаите предвидени в закона.

 

Чл.51. Решенията по чл.50, т.1-3 от този Устав се вземат от конгреса на партията с мнозинство от 2/3 от делегатите. Това право не може да бъде делегирано на друг орган на партията.

 

Чл.52. При прекратяване на партията въз основа на решенията по
по чл.50, т.1-3 от този Устав, Конгресът определя начина за разпореждане с имуществото.


VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ


Чл.53. Учредителното събрание на Политическа партия „Република БГ“  може да приeма всички решения, които са от компетентността на Конгреса.


Чл.54. За всички, неуредени в този Устав въпроси, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

 

 

Този Устав е приет единодушно от учредителите на Политическа партия „Република БГ“ на учредително събрание, проведено на 07.07.2013г.

Регистрация
?