31 Март 2013

Георги Василев: Да възстановим справедливостта!

Вие сте инициатор на проект за нова политическа партия при положение, че много от участниците в последните протести издигаха искания против партиите, и за форми на пряка демокрация?

Нека не бъркаме инструментите с целите. Това, което протестиращите справедливо изискват, е даване на ефективен израз на гласа на гражданското общество и участие на това гражданско общество в дейността на държавните институции. Партиите са само един от възможните инструменти за постигане на тези цели. Проблем възниква, когато този мощен и ефективен инструмент се монополизира от тясно-групови интереси и се създават бюрократични препятствия за свободно и широко прилагане на избирателните права от гражданското общество.Както и в икономиката, така и в политиката, свободната конкуренция на идеи и личности може да доведе до възстановяване на чувството за нарушена справедливост.

Какви са политическите цели на партийния проект?

Това, което партийният проект няма за цел, е да „ощастливи“ народа, да зададе цели и задачи, които са утопични, месиански, демагогски, манипулативни и популистки. Да нахрани народа или да го поведе към „светло бъдеще“.Дори използването на думата „народ“ е нежелателно и неприемливо като част от партийната реторика или програма. Грижата за народа не е грижа на партийна програма. Народът сам е автор на своята съдба. Партията адресира своите послания към гражданите на България, към всички, които притежават паспорти на български граждани и по този начин са субекти и обекти на дейността на държавните институции.
А целите и съдържанието на дейността на институциите трябва да е възстановяването на дефицита на справедливост, превръщането им в организиращ и мобилизиращ инструмент на съвременното гражданско общество за посрещане на предизвикателствата на 21 век.

Вие застъпвате тезата, че свободният пазар е необходимо, но не достатъчно условие за обществото да се развива в баланс и хармония?

Глобализацията и технологичният прогрес поставят нови, несъществуващи в историята на човешката цивилизация предизвикателства, които по тази причина няма как да бъдат оптимално решени с известните досега концепции и методи, или поне не само с тях. Пазарните принципи са най-добрият, исторически доказал се начин на функциониране на икономиката, но и икономиката като част от обществените отношения не би следвало да бъде оставена да функционира сама за себе си, ако не води до социална и нравствена справедливост. Не виждам нищо невероятно и неосъществимо това да е легитимна цел на политическата дейност. Хората и обществото като цяло са авторите на своите отношения, на своята дейност.

Какви според вас са качествата на успешния политически лидер?

На първо място емпатия, способността да разбереш другия, да влезеш в неговата глава и сърце. Поради това, че този термин не е придобил широка публичност, използвам българската дума съпричастност. Добре е да се прави разликата, че емпатия не е симпатия, не е съпреживяване и състрадание. Без това основно качество не можеш да бъдеш успешен политик. Необходима е колкото се може по-богата и всестранна компетентност, която се проявява като ерудиция и способност за анализ и синтез, обогатена с мъдростта, която дава само богатия и продължителен житейски опит. Компететността дава възможност да отсееш важното от маловажното, приритетното от второстепенното. А емпатията ти задава целта на политическа дейност.
Следващи, но не по-маловажни, са самочувствието, решителността, волята и смелостта да превърнеш заявленията и намеренията в планове, действия и реални резултати.

< Назад към всички интервюта
Регистрация
?