17 Ноември 2014

14 години се говори за е-правителство в бъдеще време

На 18 септември в медиите се появи информация, че представители на Европейската комисия и администрациите на Министерството на финансите и на Министерския съвет обсъждат финализирането на новата Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г. със средствата по която ще се финансират проекти по три основни приоритета: за реформи и обучения на централната и местни администрации, за ускоряване въвеждането на електронно управление, както и за функционирането на информационните системи за управление на средствата от ЕС.

От достъпните документи, които са публикувани на страницата на Единния информационен портал на структурните фондове на ЕС, отново прозират и бързината, с която се изготвя рамката на тази ОП и за съжаление некомпетентността на служителите на администрацията, които участват в процеса.

Вече 14 години за реформа в администрацията и за електронното правителство се говори в бъдеще време, въпреки че са похарчени  над един милиард лева от държавния и общинските бюджети, пари от ЕС, пари на нас – данъкоплатците. Нито гражданите, нито бизнеса, нито самата администрация не вижда реалния ефект от вложените средства.

Предприетите действия не вoдят до реален ефект – администрацията не е реформирана, системите на електронното правителство не са налични, законодателството не е адаптирано, структурата и процесите в администрацията не са съобразени с очакванията на обществото и международните ни партньори. България губи позиции в класацията на ООН за развитие на електронното управление и в сравненията си с другите държави в ЕС по тези основни показатели.

Причините са ясни – никой по върховете на властта, въпреки заявените намерения, няма интерес от прозрачност и проследимост, от бързина и ефективност на действията на администрацията. Колкото по-лошо е реализирано електронното правителство, толкова по-ефективни са и дори елементарните средства за лично облагодетелстване на всички нива на управлението. Колкото по-неефективна е държавната администрация, толкова повече „свои хора“ ще може да бъдат поставени на „точните места и в точното време“!   

Във второто десетилетие на XXI век нашата администрация е една от най-неефективните и неработещи системи без изглед за скорошна промяна. Това състояние на нещата е крайно неприемливо и затова ние от ПП „Република БГ” заявяваме категорично своето желание и готовност да променим статуквото и в тази област на обществените отношения.

Без реално действащо и всепроникващо електронно правителство е невъзможно да изградим и поддържаме реално действаща, модерна и ефективна държавна администрация. Без инструментариума на съвременното електронно управление е невъзможно да подобрим работата на съдебната система, здравеопазването, вътрешния ред и сигурност, данъчната и митническа администрации, социалната сфера и общественото осигуряване.  Без добре замислено и реализирано електронното гласуване е много по-лесно да бъде манипулиран вотът на избирателите и трудно провеждането на допитвания до българските граждани по важни за бъдещето ни като общество въпроси, независимо къде по света се намират те.

През последните 14 години партиите от статуквото имаха възможност да реализират реално действащи реформи в тази област, но показаха своята невъзможност или дори нежелание да променят нещата в полза на гражданите и бизнеса. Поради тази причина ние заявяваме – развитието на електронното правителство  не може и не бива пак да бъде поверено на онези, които с делата си доказаха, че тясно партийните или лични интереси са преди интересите на обществото.

Пряка демокрация и реално участие на гражданите в демократичния процес са немислими без реално действаща и сигурна система за електронно гласуване. Реформа в структурата, начина на работа и ефективността на държавната администрация е невъзможна без използването на съвременните достижения на информационните технологии  и модерните мениджмънт практики в световен мащаб. Реално действаща и ефективна, справедлива съдебна система, ефективно и функциониращо здравеопазване, вътрешен ред и сигурност, данъчна и митническа администрации са немислими без ефективно работещи и напълно интегрирани информационни системи на електронното правителство.

Като политическа сила, която чувства отговорност пред гражданите на България, ПП „Република БГ” заявява своята готовност и желание, ако й бъде поверено управлението на държавата, да реализира спешни и радикални мерки от организационен и методически характер, които ще позволят в рамките на следващите 5 години да се преодолее изоставането в създаването на реално действащо и ефективно е-Управление и да бъдат реализирани реални реформи в държавната администрация, които да повишат нейната ефективност в полза на гражданите, бизнеса и останалите структури на държавното управление.

Именно затова ПП „Република БГ” поставя като един от основните приоритети на своята програма въвеждането на реално действащо и всеобхватно електронно правителство, което прониква толкова дълбоко в обществения живот, че прави реализираните положителни  промените необратими по своя характер и по този начин поставя солидна основата за реализиране на реален просперитет на обществото като цяло и на всеки отделен гражданин поотделно.

 

< Назад към всички новини
Регистрация
?