05 Юни 2014

Българската икономика в пълна зависимост от европейските фондове

През последните няколко месеца Европейската комисия периодично изпраща уведомления и предупреждения до България за нередности и пропуски при усвояване на средствата от европейските фондове и за спиране на предстоящи и следващи плащания по различни оперативни програми. Тези сигнали са притеснителни за нас, но не единствено поради опасността нашата страна да загуби възможности, което европейското финансиране дава. За нас по-лошото е,  че българската икономика е поставена в зависимост от европейските фондове и че управляващи и опозиция са се вкопчили в тях, а не в намирането на държавнически решения за напредък чрез развитие на участниците в българския стопански живот. Неглижирането обаче на сигналите от органите на Европейския съюз е опасно за обществото.

Наскоро Брюксел отправи недвусмислено предупреждение за нередности по Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма „Околна среда”. Вчера излезе информация и за Оперативна програма ”Регионално развитие”. В момента се провеждат регулярните одити и по Оперативна програма „Транспорт”, и Оперативна програма "Конкурентоспособност", след които се очаква да последват поредните предупреждения за временно спиране на плащания по тези програми.

Ние, от „Република БГ”, настойчиво питаме: защо вече седем години България не се научи да спазва установените правила по европейските програми и да усвоява европейските средства без нарушения и проблеми?

От 2007 г. досега, независимо кой е на власт, се повтарят непрекъснато едни и същи грешки, а именно:

Всички управляващи партии подхождат партизански към управлението на европрограмите и се грижат предимно за собствените си интереси и интересите на приближените групировки, а не за националните интереси.

Липсва качествена политика по избора на подготвени кадри за експертните позиции и по тяхното кариерно развитие, а се шири шуробаджанащина и се назначават неподготвени хора само заради партийната им принадлежност, роднински взаимоотношения и натиск от икономически групировки.  

Не се решава проблемът със съществени недостатъци и грешки в макроикономическата и социална политика, които доведоха до силна социално-икономическа поляризация на обществото, при която преобладаващата част от активите и благата се концентрираха в една малка и сравнително мощна прослойка, а огромната част от обществото живее под или на ръба на минималния стандарт на живот, без да има реални съществени възможности за икономически инициативи и развитие. Като същевременно липсва добре развита средна класа с нейната характерна инициативност, борбеност и потенциал за икономически растеж.

 Липсват обективно изготвени и последователно прилагани национални приоритети за развитие на републиката и демократичните институции.

 Липсват или са напълно некачествени и недалновидни всички изработени досега национални стратегии на различни нива и в различни области.

 Има съществени недостатъци, грешки, празноти и противоречия в действащото национално законодателство, което в преобладаващата си част се прави на парче и в интерес на определени корпоративни и групови интереси.

 Липсва или е напълно погрешна националната политика в областта на държавната и местна администрация, в това число и администрацията за управление на средствата от фондовете на ЕС.

 Липсват достатъчно достъпни източници за финансиране на малките и средни предприятия под формата заемен и дялов капитал.

 Практически липсват реализуеми и ефикасни облекчения и стимули за подпомагане и поощряване на малките и средни предприятия.

 Изключително ниско е качеството на изготвяните национални програми за усвояване на средствата от фондовете на ЕС и последващите нормативни актове за тяхното практическо прилагане. Това налага често да се правят изменения и допълнения, предизвикващи трусове и проблеми при кандидатстването, оценката и одобрението на проектните предложения, управлението на одобрените проекти и получаването на вече договореното финансово подпомагане.

 Неефективна е работата на българския еврокомисар за защита на националните интереси на страната ни, когато същите се засягат от актове и действия на Европейската комисия.

 Тези систематично повтарящи се грешки водят до нежелано за българската държава, българските общини, българския бизнес и българските граждани, спиране на необходимите европейски средства, особено в период на продължаваща икономическа и финансова криза. Още по-пагубно обаче е, че тези грешки са пречката за формиране и провеждане на държавническа политика за икономическо развитие на България като независима и свободна страна. На България е необходима собствена силна икономика.

 Залегналите в програмните документи на “Република БГ” основни идеи, цели и задачи ни дават самочувствието да заявим честно и открито, че имаме уменията, решителността и компетентността да се справим с тези проблеми и да изведем страната си до челните редици в Европа по усвояване на европейските средства.

 Ние сме тихите професионалисти, от които републиката ни се нуждае.

 

< Назад към всички новини
Регистрация
?