14 Април 2014

Позиция на ПП „Република БГ“ относно промените в потребителския кредит

Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за потребителския кредит. Тези на пръв поглед изменения в полза на потребителя целят да внушат, че се създава „много по-добър ред” в отношенията банки - кредитополучатели. С други думи, налице е поредният популистки ход от страна на управляващите, представляващ неумел опит за преекспониране на реално съществуващите и отдавна нерешени проблеми на сцената на финансово-кредитните отношения.

Накратко, според новите правила, разпоредбите няма да бъдат приложими по договори за кредит, сключени преди датата на влизането им в сила. Изключение правят клаузите, предвиждащи такси, обезщетения или неустойки в полза на кредитора при предсрочно погасяване на кредита, в случай, че вече са изплатени 12 месечни вноски от неговото усвояване. Със законопроекта се забранява на банките да събират някои видове такси и комисионни, за които се приема, че са част от дейността на банката по предоставяне на кредита, а именно такси и комисионни за одобрение и усвояване на кредит, както и за неговото управление. Кредиторът не може да събира повече от веднъж такса и/или комисионна за едно и също действие. Въвежда се изискване видът, размерът и действието, за което се събират таксите и комисионните, да се описват ясно и точно в договора за кредит.

При наличието на изключително затруднена икономическа обстановка в страната би било интересно да се направи реалистична прогноза относно дела от получени кредити, които потенциално биха били погасени преди договорения период. За всички е ясно, че в условията на задълбочаваща се политическа и икономическа криза, тежка безработица и колабиращ бизнес възможностите за подобно предсрочно погасяване са изключително занижени, почти несъществуващи. Повече от очевидно е, че гореизброените мерки имат единствено и само палиативен и популистки  ефект и няма да решат отдавна натрупани проблеми в сферата на затруднените финансови и бизнес отношения. Безсмислено и дори обидно за аудиторията е да се коментира и новото „законодателно” изискване за коректно целево обозначение на събираните от кредитора такси, нещо, което априорно, по силата на всички изначални юридически правила, следва да бъде имплантирано във всеки един договор.

Интересно е как до настоящия момент  в  пленарна зала по никакъв начин не е повдигнат въпросът за обсъждане  на текста на чл. 417 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/, който дава право на банките и други оправомощени лица /за отбелязване е, че банките са приравнени на държавата/ да нарушават основни човешки права, гарантирани от Европейската конвенция за защита правата на човека /чл.6 и чл.13/, като се допуска провеждане на изпълнително производство преди разглеждане на исково дело от съдия с участието на двете страни – кредитор и длъжник. По този начин несъмнено бива нарушено правото на справедлив съдебен процес и средства на защита. Чл. 417 от ГПК  нарушава и редица международни актове, по които Република България е страна, а именно: Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори /включително на договорите за банков кредит/, чл. 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз и на принципа на ефективност при прилагане на правото на съюза, както и много често и на чл. 1 от Протокол № 1 към ЕКЗПЧ, защитаващи правото на собственост.

С оглед на горното, ние от ПП „Република БГ“ се обявяваме против всякакви псевдопромени в законодателството, целящи отклоняване на общественото внимание от реално съществуващите проблеми и призоваваме към рационално разглеждане и разрешаване на всеки един актуален за обществото ни въпрос.

 

 

 

 

< Назад към всички новини
Регистрация
?