13 Септември 2013

Позиция на "Република БГ" за новата енергийна стратегия

На състоялото се на 4 септември първо заседание на Народното събрание след лятната ваканция бе решено в срок до девет месеца да бъде разработена и приета нова енергийна стратегия на България. Основание за взетото решение е тежкото състояние, в което се намира енергийния сектор на страната. До какъвто извод водят констатациите в представения от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Драгомир Стойнев доклад по този въпрос. Необходимостта да бъде разработена нова енергийна стратегия бе призната и от президента Росен Плевнелиев. Държавният глава окачестви приетите в края на юни промени в Закона за енергетиката като стъпка в правилната посока и препоръча да продължат реформите за по-нататъшната либерализация и повишаване ефективността на енергийния сектор в съответствие с отправените препоръки на Европейската комисия (EK) и Световната банка (СБ). В доклада на ЕК и СБ  (май 2013 г.) бе констатирано наличието на сериозни проблеми в българската енергетика, за чието преодоляване е необходимо да бъдат извършени спешни промени, включващи закриване на Българския енергиен холдинг (БЕХ), отстраняване на съществуващите конфликти на интереси и създаването на независим, публично избиран и ефективно действащ регулатор в енергийния сектор.

Бъдещата нова енергийна стратегия трябва да бъде представена от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и приета от Народното събрание. Предвижда се тя да включва дългосрочна програма за повишаване на енергийната ефективност и прогноза за енергопотреблението до 2020 г. В нея вероятно ще намерят място въпросът за бъдещето на ядрената енергетика и как ще бъдат задоволени потребностите на страната от енергия, особено природен газ. Според председателя на парламентарната комисия по енергетика Рамадан Аталай приоритети в нея трябва да бъдат разработването на собствени източници на горива, повишаването на енергийната ефективност и опазването на околната среда.

Обсъждането на принципите, приоритетите и целите на новата енергийна стратегия все още не е започнало. Извън съмнение е, че това ще бъде труден процес, тъй като българската енергетика е изправена пред изключително тежки проблеми,  породени от провежданата от различни правителства недалновидна държавна политика, която обслужва предимно частни и корпоративни, а не националните интереси. Енергийният сектор е ярък пример за мащабно облагодетелстване на десетки известни и неизвестни лица и и групировки във и извън България. Създадена бе своеобразна енергийна мафия, която е едно от знаковите лица на олигархията. Последиците от нейното монополно господство се чувстват от всеки български гражданин и не случайно те бяха основната причина за започналите през пролетта на тази година масови граждански протести в страната.

ПП Република БГ приветства решението на Народното събрание да бъде изработена нова енергийна стратегия на България.  Ние осъзнаваме, че нейното разработване ще изисква време и постигането на политически и обществен консенсус, което едва ли ще стане бързо и лесно. Ето защо ПП Република БГ счита, че преодоляването на кризата, в която се намира енергийния сектор трябва незабавно да се превърне в приоритет на държавната политика. Натрупаните проблеми в енергийната област са от такъв характер, че всяко отлагане или омаловажаване на тяхното решаване ще има тежки последици за икономиката и условията на живот на българите. Абсолютно необходимо е в най-кратък срок да бъде приет пакет от спешни мерки, които да стабилизират ситуацията в енергийния сектор и да не бъде допуснат срив в енергийната система на страната през предстоящия зимен период.

Българите трябва да бъдат напълно и обективно информирани за състоянието, в което се намира енергетиката, както и за причините, довели до него. Вместо да си прехвърлят отговорността за кризата, до която бе доведена българската енергетика, управлявалите досега политически сили дължат отговор на българските граждани за собствената им вина. Защо в преговорите за членството на България в ЕС тогавашното правителство се съгласи на преждевременното извеждане от експлоатация на първите четири блока на АЕЦ  “Козлодуй”, с което страната ни бе икономически и финансово ощетена? Защо бяха сключени неизгодните договори за производството на електроенергия от електроцентралите в ТЕЦ “Марица Изток”, което бе една от причините за драстичното увеличаване на цената на тока ? Защо бяха изразходвани повече от 2 млрд. евро за изграждането на ненужната на България втора атомна електроцентрала АЕЦ “Белене”? А отгоре на това съществува реална опасност страната ни да плаща неустойка от 1 млрд. евро. Защо бе допусната монополизация в енергетиката и липса на контрол върху дейността на електроразпределителните дружества, които налагат непосилни цени на електроенергията за българските граждани? Защо бе разрешено изграждането на толкова много скъпоструващи ВЕИ мощности, чиято произвеждана електроенергия се изкупува от държавата на преференциални цени за сметка на потребителите ? Защо се оказа, че електроенергийните мощности в България превишават близо два пъти вътрешното потребление и в същото време има постоянен ръст на цените на тока?

Въпросите са много повече, а отговорът на тях означава да бъде потърсена не само политическа, но и съдебна отговорност от виновниците за сегашната криза в отрасъла за сключените неизгодни договори, предоставени концесии, консултантски услуги и т.н., с които държавата  и българския народ са ощетени с милиарди лева. И бившите, и сегашните управляващи обещаваха да направят това, но в действителност те не са заинтересовани да бъде разкрита истината за извършените огромни злоупотреби и взетите погрешни решения в тази област.

ПП Република БГ счита, че решаването на проблемите в енергетиката трябва да стане в съответствие с националните интереси и интересите на българските граждани. Тя се обявява против всякакви мерки с конюнктурен политически и популистки характер, каквото бе решението на сегашните управляващи да бъде намалена цената на електроенергията за битовите потребители със символичните 5 %. Сметките за ток обаче така и не намаляха. Българите трябва да знаят, че преодоляването от кризата и стабилизирането на енергийния отрасъл не може да стане без болезнени реформи за повишаването на ефективността и оптимизиране структурата на производството и потреблението. Важното е да не се допусне ценови шок, а, ако се наложи повишаване на цените на електроенергията и другите енергийни услуги, което според експертите в сегашната ситуация е неизбежно, държавата трябва да предприеме адекватни мерки за подпомагане на българските граждани.

ПП Република БГ се обявява за широко гражданско и експертно участие в разработването на програмата от спешни мерки, както и на дългосрочната стратегия за развитието на енергийния сектор. Политическият и обществен консенсус е необходим за успеха на държавната политика, особено по ключовите въпроси в тази област. Сред тях са:

 • Преоценка и ако е необходимо, предоговаряне на неизгодните за България договори с национални и чуждестранни енергийни компании;
 • ликвидиране на монополизацията в енергийния сектор, въвеждане на стриктни правила и засилване на контрола върху дейността на енергоразпределителните дружества;
 • ускоряване на либерализацията на енергийния пазар, което ще бъде съчетано с мерки за по-голяма сигурност, право на избор и получаване на по-качествени енергийни услуги от потребителите;
 • предприемане на спешни мерки за решаването на проблема с възлизащата на над 5 млрд. лева задлъжнялост на енергийните дружества, без това да се отрази негативно на държавния бюджет и финансовата стабилност на държавата;
 • провеждане на икономически обоснована и съобразена с интересите на потребителите държавна политика за увеличаване на производството и дела на енергията от възобновяеми енергийни източници;
 • определяне бъдещето на атомната енергетика в България чрез широк обществен дебат при пълна информираност по различните позиции. Безусловен отказ от продължаване изграждането на финансово непосилната и ненужната на България АЕЦ “Белене”, одобряване на плановете за строителството на седми блок в АЕЦ "Козлодуй” след потвърден икономико-технически анализ;
 • намаляване на импортната енергийна зависимост, особено на природен газ;
 • повишаване на екологическите изисквания в развитието на енергетиката;
 • провеждането на референдум по въпроса за евентуален добив на шистов природен газ на територията на България като се осигури пълна информираност по аргументацията на позициите За и Против;
 • диверсификация на собственото производство и източниците на внос на енергия чрез бързото завършване на планираните газопроводи между България и Гърция, Турция и Румъния;
 • подпомагане увеличаването на националните и чуждестранните инвестиции в енергийни сектор, като не се допуска сключването на неизгодни или обвързващи  договори за страната.

ПП Република БГ е готова да участва и да даде своя принос в обсъждането и изработването на нова енергийна политика, която ще създаде условия за преодоляването на кризата и осигуряване на стабилно и възходящо развитие на енергийния сектор, а чрез него на цялата българска икономика.

< Назад към всички новини
Регистрация
?