Платформа

НИЕ ВЯРВАМЕ В БЪЛГАРИЯ

ПЛАТФОРМА НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „РЕПУБЛИКА БГ”


С преклонение и уважение към

строителите на съвременна България,

които ни дадоха държавност и ни

вмениха дълга да я пазим и развиваме

 

Политическа партия (ПП) „Република БГ” е учредена на 7 юли 2013 г. от Инициативен комитет и стотици български граждани от всички слоеве на населението – представители на научната и културната общност, икономисти, финансисти, бизнесмени, адвокати, дипломати, експерти в областта на сигурността и отбраната, лекари, журналисти, учители, хора със свободни професии и др. Инициатор за учредяването на ПП „Република БГ” е Георги Василев – финансист и инвеститор, с повече от 20-годишна успешна дейност в Швейцария, учредител и спомоществовател на „Награден фонд за принос към свободата на духа”, подпомагащ творчески проекти на български учени, икономисти и интелектуалци.

ПП „Република БГ” бе учредена в момент, когато България преживява сериозна политическа и икономическа криза, вследствие на фундаментални слабости и деформации в развитието на страната. Учредителите имат решимостта да продължат вековната ни държавническа традиция и да предложат адекватни и перспективни решения, в съзвучие с европейските ценности.

Учредителите на ПП „Република БГ” вярват, че една от най-древните цивилизации в света, с едни от най-старите писмени паметници, белези на култура и духовност, може да се оттласне нагоре, стига да стъпи върху историческите си традиции. Миналото ни изобилства от примерите на ярки личности, градили нашата България през всички периоди на нейното съществуване, без да се влияят от своите лични или партийни пристрастия.

Убедени сме, че днес живеем в олигархичен модел на държавно управление, с неефективно функциониращи институции, с формално разделение на властите, с корумпирана политическа и съдебна система, със слабо гражданско общество и зависими медии, защото ги няма именно ония личности, за които полк. Борис Дрангов е казал: „За да живее България има належаща нужда от нравствени великани, а не от безмълвни и поцепени нравствени кастрати. За да побеждава България, трябва да се води от възвишени характери, а не от безмълвни роболепни самопоклоници”.

Без да идеализираме миналото, но като не забравяме най-важните му уроци, помним и своето Възраждане. И както отец Паисий се обърна назад към вековете, за да търси в тях идеали, упование и надежда за страната ни, чертаейки политическата програма на една нова епоха, така и ние в ПП „Република БГ”, стъпвайки на историческите традиции, уповавайки се на възрожденския дух, искаме да градим България като съвременна европейска държава. България, която ще се ръководи не от лични и тяснопартийни интереси, а от справедливост и държавническа мъдрост, в духа на съвременния републиканизъм, в името на общото благо, просперитета, стабилността и равенството пред закона. Вярваме, че когато човек е компетентен и инициативен, когато е доказал, че умее да носи лична отговорност, той знае как да бъде и съпричастен към съдбата на своите съграждани.

Учредителите на ПП „Република БГ” са убедени, че на България е нужна партия, която поставя гражданина в центъра на всяка политическа дейност. Само така ще станем продължители на духа на Търновската конституция, която зададе за поколения напред основните демократични ценности – разделение на властите, парламентаризъм, конституционализъм, върховенство на закона, свобода на печата, на сдружаванията, на събранията, на вероизповеданията, неприкосновеност на частната собственост, всеобщо избирателно право, задължително и безплатно образование.

И днес, когато огромното мнозинство от българските граждани се обявява за демократични политически промени, за засилване на прякото участие на гражданите в държавното управление, против корупцията и организираната престъпност, за изкореняване на мафиотските структури и монополизацията, за по-голяма справедливост, за повишаване на жизнения стандарт, основателите на ПП „Република БГ” декларират, че ще работят в името на тези цели, за честна и справедлива република!

 

ЦЕННОСТИ, ПРИНЦИПИ, ЦЕЛИ

 

ПП „Република БГ” е съвременна републиканска партия, която в своята дейност се ръководи от европейските ценности - политически плурализъм, парламентарна демокрация, свобода на личността, върховенство на закона.

Учредителите й са обединени около идеята, че в България съществува неотложна необходимост от демократична и конструктивна алтернатива на провежданата през последните две десетилетия държавна политика. Стратегическа цел на партията е Родината ни да бъде изведена от безпрецедентната криза, в която се намира в момента, и да бъдат създадени условия българите да живеят и работят в демократична държава, в цивилизовано, динамично развиващо се общество на правов ред, спазване на фундаменталните права и свободи на гражданите, ефективно действащи държавни институции, стабилност, сигурност, просперитет, духовност и перспективност.

Основните принципи, върху които се основава платформата на ПП „Република БГ” са:

 • Републиканизъм, който поставя в центъра на политическата дейност общото благо;
 • Демократичност в дейността на партията и в управлението на страната;
 • Законност, която е отличителна характеристика на съвременната европейска държава;
 • Развито гражданско общество, което е гаранция за реална демокрация;
 • Държавнически подход, изразяващ се в провеждането от всички държавни институции на политика в национален интерес;
 • Политическа отговорност и прозрачност в държавното управление, която ПП „Република БГ” е готова да поеме


ПП „Република БГ” си е поставила следните основни цели:

Да допринася за развитието на Република България като демократична, правова и просперираща държава.Да работи за пълното и безусловното спазване на фундаменталните граждански и политически права на българските граждани.Да участва във формирането и провеждането на държавна политика на ускорено и устойчиво развитие, основано на плурализма, върховенството на закона, спазването на фундаменталните права и свободи, осигуряване на условия за изява на инициативността и предприемчивостта, подпомагане на дребния и средния бизнес, недопускане монополизация и дискриминация в икономическия живот, държавнически подход в защитата на правата и интересите на българските граждани.Да работи за поддържане на националната сигурност, единство и интегритет, да подкрепя провеждането на мирна, активна и съобразена с националните интереси външна политика на България. Сърцевина на тази политика е пълноценното участие на България в евроатлантическите структури, сред които приоритетно място заемат ЕС и НАТО, както и развитието на взаимноизгодни и равноправни международни отношения с всички страни, особено в Югоизточна Европа.

Идейните ценности и принципи, към които ПП „Република БГ” се придържа, определят нейната дясноцентристка идейно-политическа ориентация. Партията е отворена към всички обществени слоеве, политически и граждански структури, и е готова активно да участва в установяването на ефективно сътрудничество на демократична и патриотична основа. Нейните приоритетни цели са преодоляването на кризата, възраждането и превръщането на България в развита, правова и просперираща държава.

 

УКРЕПВАНЕ НА ДЪРЖАВНОСТТА И

УСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗВИТА ДЕМОКРАЦИЯ

 

Основна цел на ПП „Република БГ” е да бъде реформирана политическата система на България в името на укрепването на българската държавност и създаване на условия за пълноценно функциониращи държавни институции с активното участие на гражданското общество.

ПП „Република БГ” ще извърши конституционни и законодателни промени, административни и съдебни реформи, които да създадат условия за:

Премахване на създадения през годините на прехода олигархичен модел на държавно управление;Утвърждаването на България като правова държава, в която всички граждани са равни пред закона и законът е еднакво приложим по отношение на всички;Премахването на зависимостите и обвързаностите, в каквато и да е форма в законодателната, изпълнителната и съдебната власт с икономически, финансови, корпоративни частни структури и интереси;Преодоляването на деформираното разделение на властите и приемането на законодателни разпоредби, които да осигурят действителна независимост на съдебната и правосъдната система от политическа намеса и влияние;Реалната автономност на съдебната система да бъде съчетана със създаваното на законодателни и обществени условия за повишаване ефективността на съдебната система с приоритет борбата срещу корупцията и злоупотребите в държавното управление и престъпността във всичките й форми. Резултатите в тази област трябва да бъдат основен критерий за оценка на работата на съдебната система.

ПП „Република БГ” се обявява за приемането на нова конституция, която ще осигури реални условия и ще създаде гаранции за развитието на България като развита демократична и правова държава. За тази цел трябва да бъдат проведени национални дебати и да бъде постигнат политически и обществен консенсус по основните конституционни въпроси. Според нас подготовката за приемането на нова конституция следва да започне незабавно, а свикването на Велико народно събрание по този въпрос да стане до средата на сегашното десетилетие.

До постигане на посочената по-горе цел ПП „Република БГ” ще работи за извършването на неотложни промени в действащата конституция, които ще позволят да бъдат създадени условия за преодоляването на кризата, в която е държавното управление. Конституционните промени са необходими за преодоляване на дефектите във функционирането на съществуващата политическа система.

Като непосредствена задача планираме да бъдат направени съществени изменения в Закона за политическите партии в посока отмяна на съществуващите бюрократични формалности при учредяването и премахването на неравнопоставеността на партиите в политическия живот.

ПП „Република БГ” се обявява за засилване на пряката демокрация и нейното оптимално съчетаване с представителната демокрация в държавното управление. Ние сме против ограничаването правата на гражданите в областта на изборното законодателство, правото на сдружаване, достъпа до ползването на информация и други основни права и свободи. Ние ще предриемем стъпки за гарантиране право на гражданите да внасят пряко искове в Конституционния съд относно конституционността на приети законодателни актове или тълкуване на конституцията.

Ние ще се стремим новият избирателен закон да бъде съобразен с основателните искания на политическите партии и българските граждани, повече от половината от които не са представени в действащото Народно събрание.

ПП „Република БГ” се обявява за:

 • Повишаване значението на мажоритарния изборен вот;
 • Приемане на ефективни гаранции срещу купуването на гласове и всякакви форми на манипулации и злоупотреби в изборния процес;
 • Облекчаване на процедурата за регистрация и участие на партиите в изборите;
 • Предоставяне на равни условия, включително при финансирането за участието на политическите партии и независимите кандидати в изборите;
 • Гарантиран и равнопоставен достъп до обществените медии в предизборен период;
 • Формиране на многомандатни избирателни райони за българските граждани, които живеят в чужбина;
 • Въвеждане и на гласуване по пощата, както и електронно.


ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА,

ЗА УСКОРЕНО И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ

 

Фундаментални схващания за движещите сили на процесите в съвременната икономика

Икономическата платформа на ПП „Република БГ” се базира на няколко фундаментални схващания за движещите сили на процесите в съвременната икономика и начините за тяхното насочване в желано русло.

На първо място, това е основополагащата роля на институциите в широкия смисъл на това понятие като "ограничения, създадени от хората, които структурират политическите, икономическите и социалните взаимоотношения".* Институциите са ключов фактор за мотивацията, определяща поведението на икономическите субекти и, в по-дългорочен план, за формирането на икономическата скруктура и икономическата динамика на дадена нация. В този широк смисъл те включват не само органите и структурите на държавното управление, но също така законодателната и регулативна среда, както и общоприетите норми на поведение на икономическите субекти. В крайна сметка, институционалната среда е следствие от провежданата политика във всички сфери на обществения живот.

Институциите са тези, които пораждат стимулите и подбудите на всеки участник в икомомическите процеси – от отделния индивид, през индивидуалния предпремач и до различните нива на фирмени структури. Това може да бъде градивна мотивация, насърчаваща предприемачество, иновации, фирмено развитие и създаване на работни места и в крайна сметка икономически растеж и повишаване на общественото благосъстояние. Но институционалната среда може да генерира и точно обратната мотивация, подтискаща и убиваща предприемаческия дух, задушаваща фирмения растеж и водеща до икономически застой и упадък.

Приоритет номер едно за ПП „Република БГ” е цялостната реформа на институционалната среда в България и трансформацията й в система от механизми, създаващи многостранни стимули за икономическа активност и служещи на благото както на обществото като цяло, така и на всеки гражданин и участник в икономическия процес.

В рамките на институционално гарантирана конкурентна среда, държавата определя регулативната рамка на икономическите отношения и по този начин създава условия за ефективно функциониране на пазарната икономика. Ролята на държавата в икономическите отношения е възможно и важно средство за решаване на икономическите проблеми, с които обществото се сблъсква. От своя страна, държавната власт е инструмент на обществото за решаване и изпълнение на цели и задачи от общ интерес, включително и в областта на икономиката.

В такава среда, целта на икономическата политика на държавата е защитата на интереса на обществото чрез осигуряване на оптимални условия за просперитет и сигурност на всички негови членове. Социалната справедливост и хармония на обществените отношения се реализират чрез гарантирането на равни възможности за всички за пълноценна реализация на техните амбиции, възможности и интереси.

В областта на икономиката държавата следва да се концентрира върху създаването и поддържането на среда, благоприятстваща нормалното функциориране на пазарните отношения. Намесата на държавата в решаването на икономически проблеми следва да се ограничи до случаите, когато обществото счете това за за необходимо и належащо.

Държавата следва да осъществява своите функции в условията на пълна прозрачност и отчетност пред обществото на всички равнища. Това означава безусловното предоставяне на публично достъпна инфоррмация за всички решения, приемани от държавната администрация на всички равнища, както и мотивите и критериите за вземането на тези решения.

Същевременно, изпълнението на възложените от обществото функции на държавата следва да се осъществява с безпрекословен авторитет. В рамките на своите прерогативи държавата трябва да е силна и да всява респект.

Държавата следва да разполага с механизми и средства, включително чрез бюджетните процедури, за реализация на дългосрочни стратегически приоритети, включително в икономиката, по които обществото е постигнало консенсус. Прилаганите понастоящем бюджетни процедури (включително средносрочните бюджетни прогнози) страдат от вградена инерционност на структурата на бюджетните разходи и от година на година възпроизвеждат тази структура. Следователно е необходима и цялостна реформа на самите бюджетни процедури.

Институциите и държавата следва да предоставят пълни възможности на гражданите да реализират – в рамките на своите възможности и абмиции – своите икономически цели и интереси.

За ПП „Република БГ” предпоставка за това ще е и постепенното въвеждане на механизми за пряка демокрация, с широко участие на населението при вземането на важни решения в областта на икономическата политика, както и в други сфери на обществения живот. Съвременните информационни технологии и възникващите на тяхна основа модели на социално общуване създават предпоставки за приобщаване и интегриране на социалите мрежи в механизмите за вземане на решения в сферата на икономическата политика на различните нива на държавното управление.

Приобщаването на гражданите към процеса на вземане на такива решения ще спомогне за преодоляване на отчуждението между държава и граждани и по този начин ще допринесе за повишаване на социалната сплотеност на обществото. Това от своя страна ще спомогне за постигането на национален консенсус по кардинални въпроси в сферата на икономическата политика – ключово условие за хармонично и гладко развитие на икономиката. Одобрените чрез консенсус стратегически приоритети впоследствие ще се реализират чрез механизмите на дългосрочното бюджетно програмиране.

Предприемането на всеобхватни обществено-политически реформи, обхващащи различните аспекти на взаимосвързаните социално-икономически отношения: институции–държава–граждани, ще допринесе за формирането на доброкачествени цикли от взаимноусилващи се положителни въздействия върху икономическите процеси и ще създаде условия за устойчив икономически растеж и повишаване на общественото благосъстояние.

Практическите насоки за реализиране на икономическата платформа на ПП” Република БГ” включват следните основни мерки:

Институции на и за хората

Разработване на комплексна стратегия за реформиране на институционалната среда в България.

За целта ще се осъществи всеобхватен анализ на главните елементи на институционалната система в страната (законодателна рамка, подзаконови нормативни актове, държавни институции и др.) с оглед установяване на тяхното въздействие върху икономическите субекти, включително индивидуалните предприемачи и отделните хора.Отразената в институциите регулативна рамка на икономическите отношения трябва да отговаря на теста за справедливост, разбран като критерий за баланс и хармония на обществените отношения.В кръга на институциите, които ще бъдат обект на първоприоритетен анализ влизат: институциите, които регулират конкуренцията и конкурентната среда (включително анти-монополното регулиране и злоупотребата с монополно положение); фактическата свобода на предприемачеството и средата, в която то се реализира (наличието на бариери и пречки пред предприемачеството); договорното право в икономиката и неговата фактическа сила (доколко правораздавателната система гарантира изпълнението и влизнето в сила на договорните задължения); фактическата свобода на достъп на всички икономически субекти до държавни поръчки; реалните практики на държавните органи, на които е възложено изпълнението на регулативни и изпълнителни функции в горните области и др.Основен критерий и филтър за такава оценка ще бъде доколко е „приобщаваща“ дадената институция в смисъл на създаване на благоприятна среда и условия за пълноценно разгръщане на потенциала на всеки човек, предприемач и фирмена структура.Друг централен критерий за оценка на държавните структури и органи на всички нива (които представляват отделен клас институции) е прозрачността и публичната отчетност в тяхната дейност. Прозрачността следва да включва както пълна отчетност за всички решения, така и информация и обосновка на критериите, по които те са взети, включително оценка за техните икономически последствия.Разработване на конкретни стъпки за реформиране на институционалните елементи и структури, които не отговарат на горните условия.Този критерий и филтър ще се прилагат спрямо всички новоприемани законодателни, регулативни и струкруроформиращи мерки в областта на икономическата стратегия и политика.

Държавата – в защита на интересите на обществото и нейните граждани

Строго дефиниране на ролята и мястото на държавата в икономиката и гарантиране изпълнението на нейните функции.

Ролята на държавата е в създаването на условия за свободна и ефективна стопанска дейност, а не пряко й участие в нея като икономически субект.Целта на икономическата политика на държавата е защитата на интереса на обществото и осигуряване на оптимални условия за просперитет и сигурност на всички негови членове.В рамките на горепосочения анализ на институциалната система в страната ще се установи също така, дали сегашните функции на органите на държавата на всички равнища отговарят на тези критерии и ще се разработят практически стъпки за реформиране на органите, които не съвпадат с изискванията на горните условия.Държавата следва от една страна да се освободи от всички остатъчни функции на пряко участие в стопанска дейност и от друга - да поддържа компетентни и ефективни структури за изпълнение на присъщите й функции. Само една силна и добре функционираща държава може да гарантира създаването на условия за свободна и ефективна стопанска дейност.За изпълнението на тези функции държавата следва да разполага със съответния капацитет, ресурси и възможности, включително за икономически анализ, прогнозиране и стратегическо планиране.Държавата има роля и в осигуряване на изграждането и ефективното функциониране на инфраструктурата, както физическа така и интелектуална, така че да се осигурят просперитет и сигурност на обществото. Тя ще изпълнява тази роля без да се намесва пряко в протичането на пазарните отношения.

Реорганизация на бюджетния процес с оглед вграждането на дългосрочни стратегически приоритети в бюджетните процедури

Целта на икономическата политика на държавата е защитата на интереса на обществото и осигуряване на оптимални условия за просперитет и сигурност на всички негови членове. Тази цел се реализира чрез инструментите на икономическата политика, най-важният от които е бюджетът.ПП „Република БГ” предлага се кардинална реформа на бюджетния процес с оглед въвеждането на бюджетни механизми и средства за реализация на дългосрочни стратегически икономически приоритети, по които обществото е постигнало консенсус. За целта ще се разработва дългосрочна структурна бюджетна рамка, отразяваща структурата на бюджетните разходи, отразяваща тези приоритети.Съответно, ще се реорганизират средносрочното бюджетно прогнозиране и годишната бюджетна процедура, които да осигуряват плавно, но постъпателно движение към желаната структура на бюджетните разходи.Стратегическите икономически приоритети ще се реализират и с помощта на инструментите на индустриалната политика на ХХI век, която поставя акцент не върху целевото финансиране на "престижни" мащабни проекти, а върху хоризонталната координация и сътрудничество между икономическите субекти при постигането на съвместни цели. Основната роля на държавата е в създаването на условия и среда за такова сътрудничество и в неговото поощряване.Реорганизацията на бюджетния процес ще се извърши при спазване на основните принципи на фискална устойчивост и справедливост: неутралност на данъчната политика спрямо икономическите субекти, както и строг контрол върху параметрите на бюджетния баланс и държавния дълг с оглед на дългосрочната макроиконмическа устойчивост и стабилност.

Активно гражданско участие в управлението на икономиката

Създаване на среда и условия за пряко участие на гражданите в управлението на икономиката

ПП „Република БГ” предвижда постепенно въвеждане на механизми за пряка демокрация в управлението на икономическите процеси и във вземането на решения с икономически последствия.Това ще става чрез интегриране на мрежови модели за социално общуване, реализирани чрез съвременните информационни технологии, непосредствено в процесите на обсъждане и вземане на решения на различни нива.Един от възможните начини за колективно и демократично вземане на решения е провеждането на национални или местни референдуми с гласуване по електронен път чрез интернет.Като примери за въвеждането на такива елементи на пряката демокрация в управлението на икономиката могат да се посочат: обсъждане на вариантите за национални или местни инфраструктурни проекти; оценка на вариантите за публични инвестиционни проекти или крупни държавни поръчки пряко от населението; обсъждане на вариантите и приоритетите на републиканския и местните бюджети пряко от населението и т.н.Тези, както и други подобни механизми на пряка демокрация, следва да се вграждат непосредствено в концепцията и моделите на бъдещото електронно правителство.

Разработване на механизми и процедури за формиране на национален консенсус по основни стратегически икономически приоритети

Наличието на национален консенсус по стратегическите икономически приоритети е ключова предпоставка за дългосрочна стабилност на основните насоки на икономическата политика и нейното "развързване" от конюнктурата на политическия цикъл.Описаните по-горе съвременни, демократични механизми и процедури ще се използват и за формулирането на основни национални стратегически икономически приоритети, по които ще се търси национален консенсус чрез пряко участие на гражданите в тяхното съгласуване.След идентификацията и формулирането по напълно демократичен начин на стратегическите икономически приоритети, ще се търси и национално политическо съгласие по тях от основните политически сили в страната.Съгласуваните стратегически приоритети ще се реализират чрез нововъведените стратегически бюджетни механизми и чрез инструментите на съвременната индустриална политика. 

Пенсионна реформа и политика

Ние, от ПП „Република БГ“ смятаме, че въпросът с пенсионната реформа се превърна в един от най-кризисните проблеми за страната ни. В последните години нестабилността в българския политически живот, както и липсата на дългосрочни стратегии доведоха до честата практика вече направени реформи да поемат курс към „реставрация“ или замразяване, което се случва и с належащата пенсионна реформа. На 26.06.2013г. правителството внесе законопроект за изменение Кодекса за социално осигуряване. Съгласно внесените предложения, се предлага считано от 1 януари 2014 г. да се преустанови процеса на едновременното увеличение на пенсионната възраст и необходимия осигурителен стаж за придобиване на пенсия. Чисто математически, спирането на пенсионната реформа в България рано или късно ще излезе скъпо за данъкоплатеца. Отказът от реформи сега означава, че в недалечно бъдеще ще трябва да направим още по-радикални и болезнени промени.


Въпреки че за хората в предпенсионна възраст отказът от реформи може да изглежда като добра новина - възможност за пенсиониране без достигане на необходимия стаж и възраст. На практика това означава удължаване и задълбочаване на проблемите в пенсионната система, увеличаване на дефицитите и създаване на впечатлението, че е възможно да се получават високи пенсии за по-малко години стаж и по-ниски вноски. За съжаление, политическият популизъм обещава чудеса, но е ясно, че с течение на времето проблемът, вместо да се решава ще се задълбочава. На практика българите ще продължат да плащат „скрито“ за пенсии /през финансиране на бюджета на НОИ (от общите данъци) и също така ще продължат да получават ниски пенсии, които ще ги обричат на мизерия.


Какви са основните проблеми, до които ще доведе „замразяването на Пенсионната реформа“ и къде според „Република БГ“ трябва да се насочи вниманието:


- Поради солидарният принцип на пенсионната система, проблемът в не малка степен се определя от демографската ситуация в страната. Размерът на пенсиите зависи от това, какъв брой работещи хора колко пенсионери издържат. Демографската криза ясно показва, че при този вариант дефицитите ще се увеличават. Това е математика, която е далеч по-точна наука от политиката. Не е тайна, че в момента 55% от пенсиите са плащат от републиканския бюджет и едва 45% от вноските ни за пенсия;


- Изравняването на възрастта за пенсиониране на мъжете и жените, което е една от основните препоръки на ЕС, упорито остава без отзвук от българска страна. В момента жените излизат в заслужен отдих на 60 г. и 8 месеца, а мъжете - на 63 г. и 8 месеца. Въпреки, че за много хора това изглежда логично, то обрича жените в пенсионна възраст на бедност и създава дисбаланс в системата;


- Доводите, че вдигането на възрастта за пенсиониране не е реалистично, защото възрастните не могат да си намерят работа, не са достатъчно убедителни, като се има предвид огромния брой хора, които продължават да работят и след пенсионна възраст. /Според последните промени в законодотелството пенсионирането става само по желание на служителя/;


- Голяма част от хората, които имат право на предсрочно пенсиониране са представители на МВР и МО и е логично сегашното правителство да не желае да прави промени там, за да не предизвиква недоволство в тези структури.


- Масовото неплащане на осигуровки в реален размер е съставна част от Сивият сектор в страната и е една от основните предпоставки за трудното прокарване на реформи в сферата. До момента управляващите вдигат прага за осигуряване на българите, работещи за „бели“ компании и осигуряващи се на реалните си доходи. Нищо не се прави за онези стотици хиляди българи, които работят на фиктивни договори и плащат осигуровки на прага за съответната професия. Идеята това да се криминализира за сега не среща поддръжници и бива отминавана с мълчание. Трябва да е ясно за всички, че ако не се измисли ефикасен механизъм за контрол на това явление в НОИ винаги ще има малко пари и хората ще взимат малки пенсии.


Ние от ПП „ Република БГ“ смятаме, че предложенията на управляващите за ранно пенсиниране не дават решение на проблемите на НОИ и пенсионната система. Такива половинчати мерки ще продължат да създадат още бедни пенсионери, за които бюджетът ще трябва да се грижи и да подпомага с допълнителни помощи.


В стратегията си за обезпечаването на пенсионната възраст „Република БГ“ залага на няколко основни предложения:

- Пенсиите да се индивидуализират, за да знаят хората какви са собствените им спестявания в държавния пенсионен фонд, както и да се увеличи делът на вноските в доброволните пенсионни фондове.

- Възрастта за пенсиониране да се определя от броя и размера на вноските, за да е събразена максимално с приноса на всеки в пенсионноосигурителната система. Това в много голяма степен ще мотивира хората да спестяват за пенсия и да ги е грижа, какви осигуровки внася за тях работодателят им. В сегашната ситуация, младите хора са напълно нехаещи за съдбата си на пенсионери.

- Трябва да се положат повече усилия за промотиране и развитие на доброволните форми на пенсионно осигуряване и застраховане. От една страна това трябва да стане чрез обширна информационна кампания и чрез по-големи облекчения за хората, които влагат средства за допълнителна пенсия.


- Държавата трябва да влезе в своята активна роля и да се справи с укриването на осигуровки като се налагат строги законови санкции за нарушителите.


Ние от „Република БГ“ сме категорични, че няма друга алтернатива: или силна и стабилна икономика, която би осигурила дългосрочно устойчива и социално справедлива пенсионна реформа, или слаба икономика без икономически регулации и контрол, която предполага неизпълнима и непредсказуема пенсионна реформа. В много европейски страни има достатъчно опит в развитие на пенсионите системи и реформирането им. Логично е, че би трябвало да вземем този положителен опит и да се опитаме да го приложим в нашите условия. Вярваме, че когато говорят експертите в областта, а не политическият популизъм, кризата може да бъде овладяна, а напредък да бъде постигнат.

 

ЗДРАВЕТО - ЛИЧНА И ОБЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТВ съответствие с идеологията на ПП „Република БГ, отговорностите за здравето на нацията придобиват ново място и значение. Основната отговорност за опазване на личното и семейно здраве е на отделният гражданин. Той е задължен да участва в солидарното здравно осигуряване. Държавата отговаря за контрола и подобряването на факторите на околната среда и за оказване на определен обем животоспасяващи медицински дейности. Държавата отговаря и за: създаване на институционална рамка за функциониране на всички здравни институции в страната; осигуряване на адекватен и възможен обем публични ресурси за функционирането на здравните институции.

Държавата – в защита на общественото здраве

Държавата следва да осъществява следните функции:

* осигуряване на здравословна жизнена среда, посредством национални мероприятия и всеобхватен контрол на всички вредни фактори и техни източници

* извършване на определен обем медицински дейности в интерес на цялото общество, в рамките на разполагаемите ресурси

* създаване на институционална рамка за функциониране на всички здравни институции в страната.

* осигуряване на адекватен и възможен обем публични ресурси за изпълнението на функциите на здравните институции.

Държавната институция – Министерството на здравеопазването

Министерството на здравеопазването изпълнява две основни функции: координация на контрола за жизнената среда и анализ на вредните за здравето фактори и организация, координация и контрол на медицинските дейности в страната.

* Координира всички дейности свързани с контрола на жизнената среда, анализира резултатите и предлага адекватни мероприятия на всички държавни и общински институции

* Разработва дългосрочни прогнози, стратегически и оперативни планове, в които формулира приоритетни насоки в здравната политика и разработва адекватна бюджетна рамка, осигуряваща изпълнението на тези планове. Хоризонтът на някои от документите да се простира до следващите 10-15 години. Основните документи да се утвърждават от Народното събрание

* Планира, финансира и координира извършването на национално важни медицински дейности като: профилактични имунизации и други профилактични дейности, спешна медицинска помощ, кръвонабиране, съхранение и контрол и други по преценка на Народното събрание

* Разработва нормативна база, която да позволи на всички здравни институции да работят в условия на конкуренция, за постигане на максимална здравна и социална ефективност

* Разработва Национална информационна система, базирана на съвременни информационни технологии, която да осигури възможности за:

- всеки гражданин да получава информация за извършените му медицински дейности и за тяхната стойност от всички лечебни заведения в страната

- детайлен контрол на всички видове публични разходи в лечебните заведения и в здравната система като цяло

- проследяване в динамика на всички базови здравни показатели: заболеваемост по обращаемост, хоспитализирана заболеваемост, временна и трайна загуба на трудоспособност, смъртност по причини, рискови фактори, очаквана продължителност на живота и на живота в здраве и др.

В системата да се интегрират показатели от документи на Световната здравна организация, Световната банка, държавите от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, държави от Европейския съюз.

Активно гражданско участие в здравеопазния процес

Гражданите трябва да осъзнаят, че значителна част от здравето им и това на децата им зависи от тяхното здравословно поведение. Държавата създава и ще създава условия за такова поведение, но основната отговорност е на самите граждани.

* Гражданите са задължени да участват в солидарен здравен фонд, който им гарантира заплащане на определен обем медицински дейности при необходимост. Неучастието в такъв фонд се санкционира, вкл. и с отказването на заплащането на медицински дейности, финансирани от фонда

* Гражданите да са призовани и стимулирани активно да участват в обсъждането на приоритетните насоки в здравната политика и осигуряващата ги бюджетна рамка, с оглед на постигане на широк обществен консенсус в разпределението на публичните средства.

* Гражданите да са призовани от Министерството на здравеопазването активно да участват в различни форми за оценка на работата на лечебните заведения и на здравните институции. Резултатите от участието им периодично да се публикуват и да се използват като коректив в управлението на здравната система.

Лечебните заведения – болниците

Публичните болници се дефинират като важен национален ресурс.

* Капацитетът на публичните болници - болнични легла, персонал и скъпа и уникална апаратура, се планира и управлява от Министерството на здравеопазването, в рамките на дългосрочните прогнози, стратегическите и оперативни планове и адекватна бюджетна рамка. За целта Министерството на здравеопазването разработва документ „Национална здравна карта“ с хоризонт следващите 10-15 години.

* Болниците престават да са търговски дружества, а се превръщат в институции неработещи за печалба, чийто статут да се усъвършенства допълнително. Основен критерий за оценка, оттук и за финансиране на болниците с публични средства, да стане медицинската им ефективност – постигане на максимален медицински резултат с минимални разходи

Частните болници са равноправен участник в здравеопазния процес

* Териториалното разпределение и капацитет на частните болници се управлява от Министерството на здравеопазването в съответствие с Национална здравна карта.

* Основен критерий за оценка, оттук и за финансиране на частните болници с публични средства, да стане медицинската им ефективност – или постигане на максимален медицински резултат с минимални разходи.

Общопрактикуващите лекари, лекарите – специалисти и другите институции от извънболничната помощ са приоритетно важен ресурс

Извънболничната медицинска помощ е важен ресурс за подобряването на здравния статус на населението и за неговото укрепване и подобряване.

* Всички институции от извънболничната помощ се обхващат от регулативна рамка на Министерството на здравеопазването

* Медицинските центрове стават лечебни заведения, подкрепяни организационно и финансово от Министерството на здравеопазването. За тях се разработва специален статут и те развиват дейността си в съответствие с дългосрочните прогнози, стратегическите и оперативни планове и бюджетната рамка на Министерството на здравеопазването

* Общопрактикуващите лекари, лекарите-специалисти, лабораториите и другите звена да се стимулират, за да се включат в състава на медицинските центрове.

* Да се извърши значително преструктуриране и усилване на капацитета, ресурсите и дейността на тези институции, с оглед на намаляване на изпратените пациенти към болниците

* Тези институции да станат станат центрове за провеждане на профилактични програми разработвани, финансирани и ръководени от Министерството на здравеопазването.

Националната здравноосигурителна каса

Националната здравноосигурителна каса да придобие нов статут. Тя престава да бъде център за управление на медицински дейности и ще има функции само по заплащането им.

* Дейността на Националната здравноосигурителна каса се контролира и насочва от Министерството на здравеопазването, в съответствие с дългосрочните прогнози, стратегическите и оперативни планове и бюджетна рамка разработени от Министерството на здравеопазването.

* Цялата информация от дейносттта на Националната здравноосигурителна каса да постъпва в Националната информационна система на Министерството на здравеопазването.

* В дългосрочен план подлежат на дискусия въпросите за:
- разрешаване на застрахователните частни здравни фондове да се конкурират с Националната здравноосигурителна каса по осигуряването на т.н. „основен пакет“ медицински дейности
- регламентирането на дейността на застрахователните частни здравни фондове по осигуряването на допълнителни здравни дейности, медикаменти и консумативи.

Осигуряване на маскимална прозрачност на дейността на здравната система

В синхрон с националните приоритети, в здравната система трябва да се въведе принципа на максимална прозрачност на управленските решения, паричните потоци и здравната информация.

* Всички лечебни заведения, работещи с публични финансови средства, да се задължат да предоставят детайлни данни за ресурсите си, приходите, разходите и икономическите показатели в Националната информационна система на Министерството на здравеопазването
* Министерството на здравеопазването периодично да публикува детайлни здравни и икономически анализи за медицинската и икономическа ефективност на всяко отделно лечебно заведение, както и на здравната система в цялост.
В анализите да се използват съпоставими показатели и данни от документи на Световната здравна организация, Световната банка, държавите от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, институции на Европейския съюз.

Вграждане на дългосрочни стратегически приоритети в бюджетните процедури

В планирането на развитието на здравната система да се интегрират дългосрочна визия за необходимото развитие на здравни дейности и процеси, с икономическа оценка за необходимите и възможни ресурси. Оттук са необходими принципно нови управленски инструменти и бюджетни механизми, както и много по-голям обем статистическа, аналитична, прогнозна и пр. информация.

* Към Министерството на здравеопазването да се създаде (виртуално или реално) звено със задачи по:
- анализ и усъвършенстване на управлението на здравната система и отделни нейни сегменти
- въвеждане на бюджетни механизми в управлението на здравни процеси и дейности
- усъвършенстване на информационното осигуряване на управленските процеси.

Регистрация
?