ПРОГРАМА

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО И ДЪРЖАВА


Проблеми

Очакванията и исканията на гражданите не могат да намерят институционален израз

Нелигитимност на властта

Държавата не е поставена в служба на обществото като цяло

Некомпетентност, безхаберие, корупция

Постоянно промяна на изборните права и манипулиране на вота

Пренебрегване на потенциала за положителен политически принос на българските граждани в чужбина

 

Pешения

Регистрационен режим на партиите, премахване на сложните и скъпоструващи процедури, които облагодетелстват статуквото.


Ограничаване на субсидията за партии до лимитирани административни и комуникационни разходи и само в предизборен период


Ефективна система за кадрова селекция и кадрово развитие на държавните служители, включваща и най-висшите длъжности


Ускорено въввеждане на паралелна система за електронен вот


Електронно правителство на основата на административна реформа, осигуряваща ефективно административно обслужване на гражданите и предотратяваща самонарастване на бюрокрацията


Самостоятелен изборен район за българите в чужбина

 

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА


Проблеми

Злоупотребяване с възможностите и задълженията на държавата в областта на социалната политика


Оскъден бюджет за държавно пенсионно осигуряване и социална помощ поради слаб икономически растеж и усилваща се демографска криза


Неоптимално разпределяне на правата и задълженията в социалната сфера между държава и пазарни участници


Неоптимално и неефективно разпределение на дела от бюджета за социалната сфера


Pешения

Законово дефиниране на ограничеността на правата и задълженията на държавата в социалната сфера. Държавата не може да има цел или да създава очаквания за решаване на всички въпроси на социалната сфера


Пенсионна реформа, която да се приема като справедлива и изпълнима


Социалните помощи да са насочени към придобиване на квалификация и ре-интеграция на свободния пазар на труда. Образователната реформа да се разглежда като част от програмите за социална помощ.


Работещо, прозрачно и изпълнимо законодателство в социалната сфера и заетостта. Премахването на условията на монополизация на икономическите отношения да се разглеждат като част от социалната политика.

 

ОБРАЗОВАНИЕ


Проблеми

Образованието не е изведено като приоритет в политическия дневен ред

Дефицит на разбиране на фундаменталното значение на образованието за подготовката на българското общество за адекватно посрещане на предизвикателствата на глобалното, динамично, комплексно и високотехнологично съвремие

Образоването все още се възприема като статистически модел на усвояване на определен предефиниран обем знания, а не като динамична и постоянно действаща система за подготовка на аналитично мислещи, способни да решават проблеми, креативни, ангажирани в своето общество, ентусизирани и емоционално удовлетворени граждани в служба на доброто и красивото

 

Pешения

Извеждане на образователната реформа в широк обществен дебат за определяне на нейните проблеми, цели и предлагане и тестиране на решения и осигуряване на нейното широко обществено одобрение


Осигуряване на необходимите условия за подготовката и въвеждане на държавни стандарти за всички нива на образователния процес по отношение на учебни програми, степен на успеваемост, преподавателски състав и учебна организация


Адекватно финансово осигуряване на образователната система чрез държавния бюджет и частно финансиране


Осигуряване на условия за повишаване на изискванията и уважението към преподавателската дейност


ЕКОЛОГИЯ И ТЕРИТОРИАЛНА ПОЛИТИКА


Проблеми

Липса на дефинирани и общоприети цели на екологична политика, акцента е поставен върху забраните и ограниченията, а не върху осигуряване условия за хармонично обществено развитие с респест към природата и околната среда за здравословен и пълноценен живот

Липса на стратегия на териториална реформа, която да се развива в хармония с проблемите на опазване и развитие на околната среда

Волунтаристичен подход в решаването на екологичните проблеми, пораждащи корупция и липса на перспективност в решенията

Пренебрегване на недоволството на гражданското общество по отношение на въпросите на екологията и териториалното и инфраструктурно развитие
Pешения

---

Извеждане на проблемите на екологията и териториалното и инфраструктурно развитие в широк обществен дебат за определяне на проблемите, целите и предлагане и тестиране на решения и осигуряване на широко обществено одобрение

Осигуряване на условия и изисквания екологичната експертиза на обектите на териториалното и нфраструктурно развитие да станат ефективна и съставна част от проектния процес като екологичната експертиза не цели забранително/разрешителен режим, а осигуряване на хармонично решение между териториално-инфраструктурно развитие и екологична среда

Осигуряване на системна регулативна рамка, която да премахва бюрократичните препятствия и да гарантира целите на териториално-инфраструктурно развитие в хармония с околната среда и природа


Pешения

Извеждане на проблемите на екологията и териториалното и инфраструктурно развитие в широк обществен дебат за определяне на проблемите, целите и предлагане и тестиране на решения и осигуряване на широко обществено одобрение


Осигуряване на условия и изисквания екологичната експертиза на обектите на териториалното и нфраструктурно развитие да станат ефективна и съставна част от проектния процес като екологичната експертиза не цели забранително/разрешителен режим, а осигуряване на хармонично решение между териториално-инфраструктурно развитие и екологична среда


Осигуряване на системна регулативна рамка, която да премахва бюрократичните препятствия и да гарантира целите на териториално-инфраструктурно развитие в хармония с околната среда и природа

 

ИКОНОМИКА


Проблеми

Задушаващо влияние на държавни и частни монополи и квази-монополи, срастване с властта

Липса на политическа воля за осигуряване на условия за структурна реформа на икономиката

Стагнация в създаването на нови работни места и препятствия пред предприемчивите

Подчинение на стратегически отрасли като енергетика на интереси, различни от тези на обществото като цяло

Повсевместна бюрократизация и неефективна, ограничаваща регулативна рамка

Парализа във вземането на стратегически важни икономически решения

Краткосрочност, безперспективност, реактивност при вземането на икономически решения от обществена важност

Безхаберие относно необходимостта от образование и квалификация, отговарящо на изискванията на 21 век

 

Pешения

Премахване на условията за образуване на монополно положение под явна или прикрита форма

Създаване на условия за структурна реформа на икономиката

Повишаване на ефективността на стопанската дейност чрез оптимизиране на регулативната рамка и гарантиране на конкурентна среда

Ролята на държавата е в създаването на условия за свободна и ефективна стопанска дейност, а не пряко участие в нея като нейн субект

Съвременна, динамична образователна система е основният гарант за просперираща икономика

Държавният бюджет е важен източник за финансирането на образованието, науката и културата, като средствата се разпределят на открита, конкурсна основа

Бюджетът и държавният дълг трябва да се строят на принципите на изпълнимост между приходи и разходи и незаробване на бъдещите поколения с дълговете на днешното

Гарантиране на текущата данъчна тежест и оптимизиране на данъчните процеси с цел премахване на възможности за бюрократичен диктат

 

СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ И СИГУРНОСТТА


Проблеми

Недопустима намеса в независимостта на съдебната власт и опити за подчиняването й на политически интереси

Проблеми с кадровото и ресурсно осигуряване на дейността на независима съдебната власт

Масово обществено неудовлетворение от същността и мащабите на промените в съдебната власт, налагащи се от необходимостта за навременно и ефективно правосъдие

Тромава, скъпоструваща за държавния бюджет и неефективна прокуратура и полиция

 

Pешения

Премахване на псевдо-независим ВСС и подчиняване на същите законови критерии за кадрово осигуряване на съдебната система, както всички държавни служители на основата на открита, свободна състезателна процедура за доказване на качества на компететност и професионална етика

Преминаване на прокуратурата към изпълнителната власт с цел повишаване на степента на парламентарен контрол

Реална, прозрачна реформа на полицията с цел намаление на количеството за сметка на качеството, оптимално ресурсно осигуряване чрез ефективно използване на бюджетните средства

Законово регулиране и открит и ефективен парламентарен контрол на службите за сигурност и разузнаване

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

Проблеми

Липса на дефинирани и общоприети цели на системата на здравеопазване, акцента е поставен върху лечението, а не върху осигуряване условия за здравословен и пълноценен живот

Липса на стратегия на здравната реформа и волунтаристичен подход в решаването на проблемите, липса на перспективност в решенията

Приемане на цели и задачи, които не могат да бъдат финансово осигурени и по този начин изначално обречени на неуспех

Липса на ясно дефиниране на правата и задълженията на държавата и на гражданите по отношение на здравната сфера

Липса на достатъчно кадрово осигуряване на системата на управление на здравеопазването

 

Pешения

Извеждане на здравната реформа в широк обществен дебат за определяне на нейните проблеми, цели и предлагане и тестиране на решения и осигуряване на нейното широко обществено одобрение

Пренасочване на усилията и бюджетното осигуряване към здравно образование и профилактика

Основни бенефициенти на бюджетното финансиране следва да станат всички граждани като се финансира не само търсещите лечебна помощ, а всички граждани за да имат здрав и пълноценен живот

Адекватно финансово осигуряване на ситемата на здравеопазване чрез държавния бюджет и частно финансиране

Осигуряване на условия за повишаване на изискванията и уважението към здравната дейност

 

ОТБРАНА И ВЪНШНА ПОЛИТИКА

 

Проблеми

Стратегически несистемна, непоследователна и социално несправедлива военна реформа

Непоследователна, често волунтаристична и несъобразена с общественото мнение външна политика, несъобразена с необходимостите и възможностите на съвременното българско общество

 

Pешения

Стратегически последователна, ефективна и социално справедлива военна система и външна политика, осигуряваща интересите на българското общество като част от Европейския съюз и НАТО

Съвременна, боеспособна армия, отговаряща на изискванията за национална отбрана в реалностите на 21 век и съюзните ни права и задължения

Съвременен и ефективен дипломатическия корпус

Оптимално ресурсно осигуряване чрез ефективно използване на бюджетните средства

Социално-приемливи пенсионни правила и оптимално финансово осигуряване

Открит конкурсен принцип на подбор на ръководните кадри в армията и дипломатическия корпус в съответствие с държавни стандарти за квалификация и съответствие

 

БЮРОКРАЦИЯ И КОРУПЦИЯ

 

Проблеми

Бюрократизирането на структурите на държавата ги превръща от служители на обществото в паразитиращи, безцелни структури, загрижени основно за своето собствено оцеляване

Състоянието за безвремие, липса на зададени цел и задачи в интерес на обществото като цяло поражда питателна среда за корупция и антиобществено поведение

 

Pешения

Провеждане на административна реформа, чиято цел е ефктивна, компететна и отговорна държавна администрация, която да отговаря като структура и размер на задачите, поставени от обществото

Открита конкурсна основа на избор на всички, без изключиение държавни служители на ръководни длъжности на основата на общоприети квалификационни критерии

Ограничаване на държавното администриране само до дейности, където има обективна необходимост, а не там където има възможност за администриране

Премахване на всяка възможност за засекретяване на факти и документи ог обществено значение

Приравняване на правата и задълженията на държавата към тези на гражданите и юридическите лица

Право на заявление чрез адвокат за защита на права във всички видове процеси, включително конституционален, наказателен, административен.

Ограничаване на възможността за партийно влияние в кадровата политика на държавната, и съдебната власт.

Оптимизиране на административния документо-оборот чрез ясни правила и процедури и ускорено преминаване към Интернет-базирано административно обслужване

Включване на ситемата на Главния прокурор в изпълнителната власт с цел повишанване на неговата отговорност и отчетност пред обществото

 

СЕЛСКО СТОПАНСТВО


Проблеми

Предизвикателствата на променящите се природо-климатични условия и икономическа глабализация

Конкуренция на силно субсидираната продукция от Европейския съюз и от други страни

Липса на ясни и постоянни правила

Корумпирана и неработеща администрация

Нелоялна конкуренция

Рухнала и ограбена селскостопанска инфраструктура, образование и научно-приложна дейност

 

Pешения

Ефективна и отворена към Европа и света селскостопанска политика

Създаване на условия за повишаване на инвестициите в селското стопанство за производство на конкурентноспособна продукция, включително чрез ефективно усвояване на Еврофондовете

Рационализиране на регулативната рамка като се изхожда от принципа да се регулира това, което е необходимо, а не каквото е възможно и по този начин преодоляване на корупцията и бюрократични препятствия

Държавна помощ чрез бюджета на селско-стопанското образование и наука

Създаване на благоприятна и ефективна инвестиционна среда за възстановяване и развитие на селско-стопанската ифраструктура

Даване на възможности за законодателна инициатива на саморегулиращите се организации за стимулиране на пазарните принципи и противодействие на нелоялната конкуренция

 

КУЛТУРА, НАУЧНА И ТВОРЧЕСКА ИЗЯВА

 

Проблеми

Липса на дефинирана, общоприета роля на държавата в културната, научна и творческа дейност

Несистемен подход в решаване на проблемите на регулацията на културната, научна и творческа дейност и осигуряване на адекватно финансиране

Наслоените бюрократични препятствия и сериозни кадрови проблеми създават условия за корупция и неефективност

Липса на достатъчна интеграция ва културната, научна и творческа дейност в глобалния, динамичен и конкурентен свят като в резултат обществото страда от пропуснати възможности за материално и емоциално благоденствие и поле за изява на българските творци и научни работници

 

Pешения

Извеждане на проблематиката в културната, научна и творческа дейност в широк обществен дебат за определяне на нейните проблеми, цели и предлагане и тестиране на решения и осигуряване на нейното широко обществено одобрение

Законодателно ре-дефиниране на ролята на държавата, на нейните права и задължения в културната, научна и творческа дейност

Адекватно финансово осигуряване на културната, научна и творческа дейност чрез регламентиране на система за държавно и частно меценатство

Развитие на регулативна рамка, която да регламентира финансовата помощ на държавния бюджет и частния сектор в превръщането на университетите в центрове за развитие на културната, научна и творческа дейност

Осигуряване на регулативна рамка за начина на финансиране от държавния бюджет и частния сектор на пълноценно функциониращи научно-изследователските и творчески институти като важни институции, осигуряващи нормалното развитие на съвременното общество и държавна дейност

Регистрация
?